Jumaat, 12 Jun 2009

KULIAH 6-PN NOR SAKINAH

PENGUMPULAN DATA

PENGENALAN
- Ada pelbagai teknik pengumpulan data
- Walaupun menggunakan pelbagai teknik yang baik, tidak menjanjikan kualiti dapatan kajian.

3 SEBAB PERLU CAPAI KUALITI TINGGI

- Tanggjawab pelajar
- Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
- Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat (menambah ilmu pengetahuan)dengan melakukan penyelidikan tindakan.

KRITERIA KUALITI

- Serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain
- 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria ialah kesahan dan kebolehpercayaan.

KESAHAN
- Merujuk kepada kebenaran data
- Dengan mengetahui sama ada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji.

KEBOLEHPERCAYAAN
- Berkaitan dengan ketepatan data
- Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil
- Sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya:
i) Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
ii) Bolehkah saya fikir sebagai sebab untuk syak kepada ketepatan data?

5 TAHAP PENYELIDIKAN TINDAKAN

Tahap 1: Mengenalpasti masalah
Tahap 2: Perancangan Tindakan
Tahap 3: Mengumpul Data
Tahap 4: Analisis Data
Tahap 5: Perancangan untuk tindakan seterusnya

MENGUMPUL DATA

- Apakah jenis data yang perlu kita kumpul untuk menjawab persoalan kajian?
- Bagaimana kita hendak memastikan terdapat pelbagai perspektif?

ALAT PENGUMPULAN DATA
- Pemerhatian
- Nota dan komen
- Kerja pelajar
- Refleksi pelajar dan kerja pelajar
- Jurnal pelajar
- Ujian
- Tinjauan Soal selidik
- Temuduga (audio tape)

TUGASAN:

- Kemas kini proposal yang telah dibuat sebelum ini, khususnya di bahagian pengumpulan data.
- Pelajar akan dipanggil secara rawak minggu depan untuk lihat perkembangan.

Selasa, 26 Mei 2009

TUGASAN 2 : ULASAN DAN ANALISIS ARTIKEL JURNAL KAJIAN TINDAKAN

ARAHAN:  • Dapatkan 3 artikel jurnal luar negara yang memerihalkan kajian tindakan yang telah dilakukan dalam pendidikan.


  • Lakukan perbandingan (persamaan & perbezaan) dari segi prosedur kajian tindakan yang telah dilakukan dan laporkan dalam blog.


JURNAL 1


TAJUK : CHILD DEVELOPMENT RESEARCH IN EARLY CHILDHOOD CLASSROOMS

OLEH : Gillian Dowley McNamee (Erikson Institut, Chicago, III., USA)LATAR BELAKANG

Seorang guru telah melaporkan dalam jurnalnya tentang perkembangan kanak-kanak di sekolah awam, dan mendapati di dalam satu kelas itu ada lima orang pelajar yang amat lemah membaca. Oleh itu, guru tersebut berpendapat pasti ada cara yang dapat dilakukan oleh guru-guru untuk mengatasi masalah ini.


SAMPEL

Kajian ini telah dijalankan berdasarkan pengalaman seorang guru semasa mengajar di satu sekolah dan telah melihat potensi seorang kanak-kanak yang sangat lemah untuk membaca yang bernama Heather, dan jika diberi ajaran yang sesuai pasti kanak-kanak tersebut dapat membaca dengan baik.SETTING

Dalam bilik darjah


PROSEDUR KAJIAN

Mula-mula sekali setelah mengetahui masalah yang perlu dikaji, penulis mengumpul data melalui pemerhatian terhadap seorang pelajar yang amat lemah dalam kemahiran membaca, iaitu Heather. Kemudian mendapatkan data yang diperlukan melalui beberapa orang guru yang berpengalaman. Selepas itu, segala maklumat dianalisis dan dinilai untuk dikumpul sebagai maklumat.


PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

Melalui pemerhatian, kemudian dua contoh guru yang bersesuaian dan berpengalaman diambil untuk membantu dalam pengumpulan data untuk kajian ini iaitu Vivian Paley dan Renggio Emilia yang mana mereka ini merupakan penulis.PENILAIAN TENTANG KAJIAN

Dalam artikel ini dinyatakan bahawa kanak-kanak yang lemah membaca dapat diatasi dengan kemahiran atau teknik guru ketika mengajar atau perlukan tenaga guru-guru yang profesional untuk melatih kanak-kanak seperti ini, kerana kanak-kanak ini ada potensi untuk berjaya dan dapat membaca dengan lebih baik.JURNAL 2


TAJUK : " IT'S ABOUT THE KIDS": TRANSFORMING TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS THROUGH ACTION RESEARCH

OLEH : Dwight Rogers, Cheryl Mason Bolick, Amy Anderson, Evelyn Gordon, Meghan Mcglinn

Manfra, dan Jan YowLATAR BELAKANG

Kajian tindakan merupakan medan untuk para guru memperbaiki kelemahan dari segi teknik pengajaran dan sebagainya semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penulis rasa tertarik setelah melihat 114 orang guru yang berpengalaman telah membuat kajian tindakan. Penulis telah berazam untuk memperbaiki satu kelemahan iaitu yang melibatkan hubungan antara guru dan pelajar supaya lebih rapat dan para pelajar dapat belajar dengan baik.


SAMPEL

Kanak-kanak dan guru-guru di sekolah


SETTING

Di sekolah


PROSEDUR KAJIAN

- Penulis mengenalpasti masalah yang hendak dikaji iaitu mengenai perubahan hubungan

antara pelajar dan guru melalui kajian tindakan.


- Penulis mengumpulkan data seperti kajian-kajian tindakan yang telah dijalankan oleh

para guru dan penulis lebih memfokuskan tentang pemikiran kanak-kanak, perasaan

mereka dan inspirasi mereka.


PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

- Menggunakan pelbagai teknik pengumpulan data yang biasa seperti temubual, soal

selidik dan penilaian bertulis, juga melalui pengumpulan data yang tidak rasmi.


PENILAIAN TENTANG KAJIAN

Melalui kajian tindakan ini, para pelajar dan guru dapat lebih berkomunikasi secara terbuka dan guru-guru dapat memahami sikap pelajar-pelajarnya.JURNAL 3


TAJUK : DEVELOPMENT OF A PEER EDUCATION PROGRAMME FOR ADVANCE END-OF-LIFE CARE PLANNING

OLEH : Caroline Sanders, Jane Seymour, Amanda Clarke, Merryn Gott, Maddie WeltonLATAR BELAKANG

Tujuan kajian ini diadakan adalah bagi membangunkan dan menilai satu program pendidikan untuk membantu rakyat lebih tua dan dapat mengetahui tentang rawatan yang diperlukan.


SAMPEL

Kajian ini dilakukan oleh lima orang penyelidik terhadap lapan orang sukarela yang diwakili oleh warga-warga emas.


SETTING

Projek ini dijalankan di satu kawasan di UK yang dinamakan Sheffield.


PROSEDUR KAJIAN

Kitaran kajian tindakan yang dilakukan ialah:
PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

- Kumpulkan data yang berkaitan dengan pendidikan penjagaan ketika tua.
- Mendapatkan panduan yang sesuai untuk kajian ini.


PENILAIAN TENTANG KAJIAN


Warga-warga emas ini merasakan bahawa mereka telah dibantu oleh pasukan penyelidik dan kajian ini merupakan percubaan program pendidikan yang baik dan kini telah dilakukan di kawasan lain daripada UK.

Ahad, 24 Mei 2009

TUGASAN 1 : ULASAN BUKU

KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Apa yang saya faham berdasarkan buku ini, kajian tindakan ialah suatu proses yang lebih sistematik untuk membuat penyelidikan.
Tujuan kajian tindakan ini dilakukan adalah untuk menambahbaikan dalam system pendidikan terutamanya untuk direalisasikan semasa mengajar yang dibekalkan dengan pengetahuan baru dan faham bagaimana untuk menggalakkan para guru untuk menyelesaikan masalah dalam bilik darjah dan juga di sekolah.

MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN

Para guru perlu membuat kajian tindakan adalah kerana sekarang ini kajian tindakan adalah suatu cara yang sudah dapat dilihat keberhasilannya, terutama dalam bidang pendidikan di mana guru-guru sendiri yang membuat kajian tindakan.

Guru-guru mempunyai masalah untuk membuat kajian tindakan seperti ketiadaan masa untuk membuat kajian tindakan, namun segalanya dapat diatasi sekiranya guru-guru berkeinginan untuk mengatasi segala masalah atau kelemahan yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah khususnya dengan membuat kajian tindakan.


REKABENTUK KAJIAN TINDAKAN

Kajian Konseptual


- Model

Dalam buku ini tidak diterangkan secara khusus mengenai model kajian tindakan. Namun banyak diterangkan tentang kajian-kajian yang telah dijalankan oleh guru-guru.


- Sampel / participant- Seting Kajian

Bagi pemilihan lokasi atau tempat untuk jalankan kajian tindakan dalam bidang pendidikan biasanya dilakukan di peringkat bilik darjah dan sekolah.


- Prosedur Kajian Tindakan

Daripada pembacaan saya dalam buku ini, saya dapati bahawa prosedur-prosedur untuk membuat kajian tindakan adalah seperti berikut:
· Rekabentuk kajian adalah berdasarkan permasalahan yang telah dikenal pasti.
· Mengumpul data daripada sumber yang pelbagai.
· Menganalisis data untuk mengenal pasti ciri penting dalam permasalahan kajian.
· Berkongsi hasil dapatan kajian.
· Menggunakan hasil kajian untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan dan
kelemahan yang dikaji.


- Pengumpulan Dan Penganalisisan Data
1) Instrumen Kajian

Kajian dilakukan terhadap bahan-bahan seperti dokumen ataupun rakaman dan juga kemudahan-kemudahan lain yang dapat menambah maklumat yang sedia ada sebagai sokongan terhadap kajian yang dijalankan.


2) Teknik Pengumpulan Data
  • Temubual
  • Pemerhatian
  • Senarai bahan-bahan
  • Literature review
3) Etika Kajian Tindakan (Research Ethics)

4) Kebolehpercayaan Dan Kesahan Kajian Tindakan (Reliability & Validity)

Bagi menentukan kesahihan kajian tindakan ini ditentukan melalui prosedur untuk
menentukan kredibiliti, pertukaran, ketergantungan, kepastian, penyertaan yang ada,
dan merupakan sesuatu yang berfaedah.


5) Penilaian Keseluruhan Terhadap Buku Ini

Bagi saya buku ini amat bersesuaian sekali untuk individu yang baru belajar membuat kajian tindakan, terutamanya bagi para guru membuat kajian tindakan di sekolah iaitu untuk memperbaiki kelemahan dan mutu hasil pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ini kerana dalam buku ini diterangkan langkah-langkah dan proses untuk membuat kajian tindakan secara terperinci.

Ahad, 17 Mei 2009

Tugasan 1
BUKU UNTUK TUGASAN 1 (ULASAN BUKU)

Nama Pengarang : Erni Stringer
Tahun Terbitan : 2004
Tajuk Buku : Action Research in Education
Nama Penerbit : Pearson Education, Inc., Upper Saddle River
Tempat : New Jersey

Selasa, 12 Mei 2009

KULIAH 4 - (11/05/09)

Kajian Eksperimental:

- Kajian yang dibuat oleh orang lain, tidak ada penambahbaikan dan akan nampak terus
kesannya

Kajian Survey/Tinjauan:

- Mendapat input awal sebagai intervensi


LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES KAJIAN TINDAKAN

Menurut Johnson 2005:

KAJIAN KEPUSTAKAAN

- Berdasarkan bahan-bahan literatur seperti jurnal, buku, artikel seminar dan laporan

1) Membanding dan membezakan

- Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur
sesuatu objek atau peristiwa
- Kemahiran ini digunakan apabila:
• Ada dua atau lebih ciri
• Atau kemungkinan membuat pilihan atau keputusan

2) Menganalisis

- Mengolah maklumat dan huraikan kepada bahagian yang lebih kecil untuk faham sesuatu
konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat
- Digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan
mengenali prinsip yang terlibat
- Ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa cirri kemahiran berfikir

3) Menilai

- Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segi kebaikan dan kelemahan
berdasarkan bukti atau dalil yang sah

4) Membuat kesimpulan

- Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan sesuatu hipotesis atau
mengukuhkansesuatu perkara berdasarkan penyiasatan
- Digunakan untuk membuat keputusan

5) Mensintesis

- Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan
gambaran yang menyeluruh.

Sabtu, 9 Mei 2009

KULIAH 3- (04/05/09)

PENGURUSAN PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

1) KONSEP PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN

-Bidang pendidikan telah, sedang dan akan menjadi faktor paling utama untuk menyediakan manusia menghadapi cabaran masa depan.

2) JENIS PERUBAHAN1- Perubahan Ke Arah Peningkatan:
• Berlakunya perubahan dalam struktur organisasi
• Memperkenalkan teknologi baru
• Mengadakan program pembangunan staf untuk tingkatkan komitmen dan
produktiviti staf

2- Perubahan Strategik Organisasi:
• Mendefinisikan semula peranan organisasi
• Perubahan nilai teras organisasi
• Pembentukan semula misi
• Perubahan struktur dan strategi organisasi
• Mendefinisikan semula staf dari segi tugas, peranan, tanggungjawab dan
system ganjaran

3- Perubahan Reaktif:
• Ada tindakbalas dan ada rangsangan disebabkan oleh faktor tuntutan seperti
kepekaan pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stake holders) terhadap
isu-isu persekitaran dan etika memerlukan organisasi melakukan perubahan

4- Perubahan Akibat Daripada Jangkaan:
• Kerana kesedaran dalam kalangan pengurusan yang perlu diadakan perubahan
bagi memastikan organisasi memperoleh kebaikan kompetitif
• Sebab perubahan ini:
- Persiapan menghadapi pesaing baru
- Persiapan terhadap kemungkinan berlakunya perubahan ke atas kehendak
pelanggan
- Penciptaan baru teknologi yang memerlukan organisasi berubah
- Persiapan bagi menghadapi perubahan polisi kerajaan
- Perubahan dalam trend tenaga kerja.

Perubahan Adalah Kompleks

-Dikaitkan dengan proses evolusi dan revolusi

i) Evolusi- Sebagai perubahan yang menghasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang
panjang dan menyebabkan perubahan yang ketara dalam status quo.
ii) Revolusi- Perubahan yang pantas dan akan meninggalkan kesan yang membinasakan.

Perubahan itu Multidimensi

 Sebarang keputusan yang diambil untuk membuat perubahan melibatkan pelbagai
pertimbangan, salah satunya adalah untuk mengenal pasti semua dimensi yang
berkaitan.

3) MODEL-MODEL PERUBAHAN
1. Model Penggabungan Roger

 Proses inovasi bermula apabila masalah atau keperluan telah dikenal pasti
 Apabila masalah atau keperluan tersebut dikenalpasti, penyelidik akan
menyiasat permasalahan itu dan bagaimana ia akan diselesaikan, yang mana
melibatkan eksperimen dan ciptaan yang banyak seterusnya menghasilkan
inovasi.

2. Model Kanter

 Menegaskan bahawa struktur dan inovasi boleh difahami dengan lebih baik jika
proses inovasi dibahagikan kepada beberapa tugas:
i) Penjanaan Idea
ii) Membina Idea
iii) Realisasi Idea
iv) Pemindahan Idea

3. Model Rand

 Tujuan:
- Menentukan factor yang menyebabkan atau menghalang perubahan pendidikan
- Memandu ke arah pengumpulan data dan analisis.

4. Model Acot

 Pengkaji membuat kesimpulan bahawa kehendak perubahan dalam pengajaran dan
pembelajaran telah berkembang secara beransur-ansur.


AKTIVITI DALAM KUMPULAN


Ahli kumpulan:

1) Aisyatulasyiqah binti Mohamed (P48)

2) Radiah binti Zakaria (P48602)

3) Zahwati binti Seman (P48683)


Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan dan bincangkan cara penyelesaiannya.


i) Sebab mengapa orang menentang perubahan:

1. Perubahan dilakukan adalah secara drastik

2. Perubahan dilakukan tanpa mengambil kira kesan jangka panjang

3. Sesuatu perubahan yang dilakukan dianggap sebagai perosak apa yang sedia ada

4. Sikap sesetengah individu yang ortodok terhadap sesuatu perubahan yang ingin dilakukan

5. Penyalahtafsiran terhadap tujuan sesuatu perubahan

6. Perubahan yang sedikit tetapi melibatkan semua organisasi

7. Perubahan dalam skala yang besar memerlukan perancangan yang rapi dan sukar

dilakukan/dilaksanakan

8. Perubahan yang dilakukan tidak memenuhi tuntutan/keperluan komuniti

ii) Cara Penyelesaiannya:

1. Perubahan yang dilakukan mestilah dirancang secara teliti dan mengambil kira kesan jangka masa pendek dan jangka masa panjang

2. Menunjukkan perlaksanaan kepada perubahan yang dilakukan memberi impak yang positif dan menguntungkan semua pihak

3. Perlu mengambil kira pandangan/pendapat orang di sekeliling yang akan menerima perubahan

4. Individu yang ortodok perlu merubah sikap supaya lebih bersikap terbuka dan menerima perubahan yang hendak dilakukan

5. Bagi mengelakkan penyalahtafsiran terhadap tujuan sesuatu perubahan, tujuan/matlamat mestilah jelas dan terang

6. Perlu mengambil kira tentang semua organisasi yang terlibatwalaupun perubahan yang sedikit dilaksanakan

7. Perubahan yang akan dibuat memerlukan perancangan yang rapid an menyeluruh

8. Sebelum melakukan perubahan, perlu membuat kajian terlebih dahulu seperti mengenalpasti jenis-jenis perubahan yang boleh memenuhi tuntutan/keperluan komuniti pada masa itu.Khamis, 7 Mei 2009

KULIAH 2- (27/04/09)

REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN


1. Projek teras untuk melaporkan hasil kepada organisasi:

i. Rancang
ii. Tindakan
iii. Pemerhatian
iv. Refleksi

2. Projek akademik dan penulisan artikel ilmiah:

Bab 1 dan 2 : Kajian Kepustakaan
Bab 3 : Pengumpulan Data
Bab 4 : Analisis Data
Bab 5 : Sumbangan kepada Bidang Pengetahuan


AKTIVITI 1 (REFLEKSI)


Selepas mengikuti Program Bina Insan Guru II, saya dapati antara masalah dan kelemahan yang ada dalam diri saya ialah:

1. Tidak dapat menguruskan masa dengan baik
2. Suka menangguhkan kerja
3. Kurang keyakinan diri ketika berhadapan dengan orang ramai

Pelan Tindakan untuk Menambahbaik:

1. Matlamat (umum):
- Untuk menjadi seorang guru yang berdisiplin dan mampu melakukan apa sahaja tanpa melanggar batas-batas syara'

2. Objektif:
- Supaya dapat mengurus masa dengan baik dan terancang
- Tidak menangguhkan kerja
- Supaya dapat tingkatkan keyakinan diri

Pelan Tindakan

1. Antara langkah-langkah yang perlu diambil ialah:

i. Pastikan pergi ke kelas lebih awal sekurang-kurangnya 30 minit lebih awal (kalau
dengan bas)
ii. Senaraikan tugasan-tugasan yang diberi dan pastikan tahu tarikh akhir untuk
menghantar tugasan tersebut.
iii. Buat jadual study
iv. Melibatkan diri dalam pelbagai program

2. Bagaimana saya mengumpulkan data:

i. Kenal pasti kelemahan diri
ii. Merancang penambahbaikan yang perlu dilakukan
iii. Membuat pantauan melalui kawan-kawan

3. Bagaimana saya memantau apa yang dirancang dilaksanakan:

- Saya senaraikan apa yang dirancang dan tandakan apa yang sudah dilaksanakan.
- Pantauan dari kawan-kawan dan diri sendiri dari semasa ke semasa tentang perubahan diri saya

4. Bagaimana saya menilai sama ada apa yang dirancang dan dilaksanakan tercapai:

- Meminta bantuan dari rakan-rakan yang rapat untuk mengetahui prestasi dan perubahan dalam diri saya dan megambil perhatian setiap komen dan pendapat yang diberikan.


AKTIVITI 2


Bentuk kumpulan dalam bidang yang sama (Pendidikan Islam):

(1 kumpulan 3 orang : lantik ketua, pencatat dan pembentang)

1. Aisyatulasyiqah binti Mohamed (P48594)
2. Radiah binti Zakaria (P48602)
3. Zahwati binti Seman (P48683)

Tajuk : Sirah (Pembukaan Kota Mekah)

- Selepas mengikuti Kursus Kaedah Mengajar. Refleksi ke atas masalah atau penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

1) Masalah

Kurang kemahiran dalam teknik bercerita.
Kurang persediaan dan penguasaan tentang tajuk yang hendak diajar.

2) Penambahbaikan

Tingkatkan kemahiran dlam teknik untuk bercerita.
Membuat persediaan awal dan meningkatkan penguasaan dalam tajuk yang hendak diajar.

3) Matlamat Umum

Memperbaiki kelemahan diri dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

4) Strategi

i. Memperbanyakkan membaca, memahami bahan-bahan ilmiah tentang kemahiran bercerita
dan mempraktikkan teknik penceritaan dalam kelas.
ii. Bertukar-bertukar teknik penceritaan mengikut respon pelajar dengan melibatkan
pelajar dalam teknik tersebut.
iii. Membuat persediaan awal sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran dan menguasai
keseluruhan tajuk dengan memperbanyakkan bahan bacaan agar mudah untuk diajarkan
kepada murid dan persoalan murid dapat dijawab dengan baik.